ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਕਪਾਹ

ਕਪਾਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਕਪਾਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਪਾਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ
ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਕਪਾਹ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਪਾਹ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ
ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹਰੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਕਟਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸਫੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਸਿੰਚਾਈ ਜਲ - ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ
ਸਿੰਚਾਈ ਜਲ - ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਦੋਗਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ
ਦੋਗਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top