ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਪੌਦ ਸੁੱਰਖਿਆ

ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪੌਦ ਸੁੱਰਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀੜੇ - ਮਕੌੜੇ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕੀੜੇ - ਮਕੌੜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਮੁੰਜਰਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਦਾ ਹਿਸਪਾ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹਿਸਪਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਲਰਾਠੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਲਰਾਠੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤਣੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਗਲਣਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤਣੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਗਲਣਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਝੁਲਸ ਰੋਗ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭੁਰੜ ਰੋਗ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਭੁਰੜ ਰੋਗ (ਭਲੳਸਟ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top