ਹੋਮ / ਖੇਤੀ / ਕੋਵਿਡ-19
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਕੋਵਿਡ-19

ਕੋਵਿਡ - 19

ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ)’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ
ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ)’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ
ਕਿਸਾਨ ਰਥ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ
ਕਿਸਾਨ ਰਥ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ
Back to top