ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

Search results for ਮਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

3 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type

New items sinceਹੇਠਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੌਰਟ ਕਰੋ ਮਹੱਤਤਾ · ਮਿਤੀ (ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵੀਂ) · ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਮਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖੇਤੀ / ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਐੱਮ.)
ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖੇਤੀ / ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਅਜੋਲਾ ਚਾਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜੋਲਾ ਚਾਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖੇਤੀ / ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ
Back to top