ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

Search results for ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

7 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type

New items sinceਹੇਠਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੌਰਟ ਕਰੋ ਮਹੱਤਤਾ · ਮਿਤੀ (ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵੀਂ) · ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਆਯੁਰਵੈਦ - ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਆਯੁਰਵੈਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿਹਤ / ਆਯੁਸ਼
ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ
ਇਹ ਭਾਗ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿਹਤ / ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ
ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਛਿੱਕਾਂ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ, ਜਾਣੋ ਕੀ
ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਛਿੱਕਾਂ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸਿਹਤ
The Health section focuses on women and child health besides various other topics such as sanitation, common diseases, policies and schemes, first aid and mental health.
ਯੂਨਾਨੀ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਯੂਨਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿਹਤ / ਆਯੁਸ਼
ਕੋ੍ਰਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਉਰ ਦਾ ਉਪਚਾਰ
ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਦਾਅਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੋਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ, ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੇਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿਹਤ / / ਕਿਡਨੀ / ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਮੁਖਯ ਰੋਗ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ
ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਹ
ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੌਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਸ਼ੂਰੁਆਤੀ ਨਿਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਅੈਲਬਿਉਮਿੰਨਯੁਰੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਕੋ ਇਕ ਤੇ ਸਰਵਉਤਮ ਜਾਂਚ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿਹਤ / / ਕਿਡਨੀ / ਕਿਡਨੀ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Back to top