ਹੋਮ / ਖ਼ਬਰਾਂ / ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ

ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਜਲੰਧਰ - ਸਹਿਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਕੀਟਾਣੂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਕੀਟਾਣੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(੧) ਦਸਤ -
ਦਸਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(੨) ਗਲੇ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ -
ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਫ 'ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(੩) ਕਬਜ਼ -
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਸਤ, ਕਬਜ਼, ਪੇਟ ਦਰਦ 'ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(੪) ਫੂਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ -
ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੂਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਈ ਰੀਗਾਣੂ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੂਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਤ : ਜਗ ਬਾਣੀ

 

Back to top