ਹੋਮ / ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ / ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|

ਮੈ ਹਰਮਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ| ਵਿਕਾਸ੍ਪੇੜਿਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਰਟਲ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ|

ਮੈ ਹਰਮਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ| ਵਿਕਾਸ੍ਪੇੜਿਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਰਟਲ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ| ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੇਠ ਕੇ ਵਿਕਾਸ੍ਪੇੜਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਕੀਮ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ੍ਪੇੜਿਆ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਮੈ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੁਂਗਾ|

 

ਧੰਨਵਾਦ

ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Back to top