ਹੋਮ / ਸਿਹਤ / ਬਿਮਾਰੀ - ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਉਪਾਅ / ਇੰਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ (ਫਲੂ) ਇੰਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ: ਮਿਥਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਇੰਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ (ਫਲੂ) ਇੰਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ: ਮਿਥਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ

ਇੰਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਇੰਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ:ਮਿਥਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਇੰਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ: ਮਿਥਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ
ਇੰਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿਰਕਾਲੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top