ਹੋਮ / ਸਿਹਤ / ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ (ਵੈਰੀਸਲਾ)
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ (ਵੈਰੀਸਲਾ)

ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲਾਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਰੀਸਲਾ-ਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ
ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲਾਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਰੀਸਲਾ-ਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਲੋਦੇ ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ (ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top