ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ ਅਤੇ ਗਰਭ

ਐੱਚਆਈਵੀ (HIV) ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਇਮਿਊਨੋਡੈਫ਼ੀਸ਼ੈਨਸੀ ਵਾਇਰਸ ਐੱਚਆਈਵੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਐੱਚਆਈਵੀ (ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ) ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
ਐੱਚਆਈਵੀ (ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ) ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਲਾਗ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਇਮਿਊਨੋਡੈਫ਼ੀਸ਼ੈਨਸੀ ਵਾਇਰਸ ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top