ਹੋਮ / ਊਰਜਾ / ਵਾਤਾਵਰਣ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਵਾਤਾਵਰਣ

ਇਹ ਭਾਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੀਤੀ, ਸੁਝਾਅ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, ੨੦੧੬ - ਨਵੇਂ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਪਹਿਲੂ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2016 ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਅ
ਇਹ ਭਾਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਧਾਰਣੀਯ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Back to top