ਹੋਮ / ਈ-ਸ਼ਾਸਨ / ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ / ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਹਾਈਵੇ
ਇਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਧੀਨ ਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਂਡਬੈਂਡ - ਪੇਂਡੂ, ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਂਡਬੈਂਡ - ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ।
Back to top