ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਡਿਗਿਲੋਕਰ

ਡਿਗਿਲੋਕਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਡਿਗਿਲੋਕਰ ਕੀ ਹੈ

ਡਿਗਿਲੋਕਰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਪੇਸ, ਹਰ ਵਾਸੀ ਦੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਗਿਲੋਕਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਟੋਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੀਸੋਰਸ ਪਛਾਣਕਰਤਾ (ਯੂ ਆਰ ਆਈ) ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ-ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਹੂਲਤ ਡਿਗਿਲੋਕਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਮੁਹੱਈਆ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਗਿਲੋਕਰ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਜ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿਗਿਲੋਕਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ

ਹਰ ਵਾਸੀ ਦੀ ਡਿਗਿਲੋਕਰ ਖਾਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਹਨ:

(੧) ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ - ਇਹ ਭਾਗ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

(੨) ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਇਹ ਭਾਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਯੂ ਆਰ ਆਈ (ਲਿੰਕ) ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਜ ਡਿਗਿਲੋਕਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ।

(੩) ਅਪਲੋਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਇਹ ਭਾਗ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸਮ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਇਹ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(੪) ਸ਼ੇਅਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਇਹ ਭਾਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀ) ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

(੫) ਸਰਗਰਮੀ - ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਿਲੋਕਰ ਖਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਦਾ ਲਾਗ ਹੈ. ਲਾਗ ਅਜਿਹੇ ਫਾਇਲ ਅੱਪਲੋਡ, ਡਾਊਨਲੋਡ, ਐਸਿਗਨ ਆਦਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ।

(੬) ਇਸਸੁਰਸ - ਇਹ ਭਾਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਸੁਰਸ ਤੌਰ ਡਿਗਿਲੋਕਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ. ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ / ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂ ਆਰ ਆਈ (ਲਿੰਕ) ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵਰਤਣ ਲਈ

ਵਸਨੀਕ ਲਈ

> ਲਾਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਲਾਗਇਨ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ।

> ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ (OTP) ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

> ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ OTP ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਗਿਲੋਕਰ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਵੇਗਾ।

> ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਡਿਗਿਲੋਕਰ ਖਾਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

> ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਵਾਸੀ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਯੂ ਆਰ ਆਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ।

> ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿੱਚ।

> ਨਿਵਾਸੀ ਕਰਕੇਬੇਨਤੀ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਕੇ ਰੇਕੁਇਸ੍ਟਰ੍ਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

> ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰ OTP ਜ ਦਾਖਲ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲਾਕਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ।

ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਲਈ

> ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰਤਾ ID ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

> ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਾ ID ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ API ਨੂੰ ਵਰਤ ਮਨੋਨੀਤ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ XML ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

> ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਥੇ pository ਵਿਚ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਕਰਤਾ ID, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ID ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਲੱਖਣ URI ਹੈ।ਦਸਤਾਵੇਜ਼ URI ਉਸ ਦੀ / ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਡਿਜਿਟਲ ਲੌਕਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੇਨਤੀ ਲਈ

> ਇੱਕ ਕਰਕੇਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗੇਟਵੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

> ਇੱਕ ਕਰਕੇਬੇਨਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ URL ਨੂੰ (ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੀਸੋਰਸ ਐਡੀਨਟੀਫਾਇਰ) ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗੇਟਵੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।

ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲਾਕਰ ਦੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਭਾਗ ਕੀ ਹਨ?

ਹਰ ਵਾਸੀ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲਾਕਰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਹਨ:

(੧) ਮੇਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੋਕੂਮੈਂਟਸ - ਜੋ ਕਿ URI ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ (ਲਿੰਕ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ. ਵਿਭਾਗ ਜ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ. ਹਰੇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

> ਯੂ ਆਰ ਆਈ

> ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ

> ਜਾਰੀ ਮਿਤੀ

> ਨਿਯਤ ਚੋਣ ਨੂੰ

ਅਪਲੋਡ ਡੋਕੂਮੈਂਟਸ - ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵਾਸੀ ਕੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਉਪਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ।

ਅਪਲੋਡ ਤਾਰੀਖ।

ਸਥਿਤੀ: ਨੂੰ ਵੇਖਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ eSigned ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ।

ਕਾਰਵਾਈ: ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲਾਕਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ।

ਵੇਰਵਾ।

ਨਿਯਤ ਕਰੋ: ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ।

ਡਿਗਿਸਿਗਨ ਚੋਣ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਏ ਸਿਗਨੇਡ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ '√' ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

(੨) ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ

ਇਹ ਭਾਗ ਨਿਵਾਸੀ (ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ, ਲਿੰਗ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ, ਈਮੇਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ) ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ।

(੩) ਮੇਰੀ ਕਰਤਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ।

(੪) ਮੇਰੀ ਕਰਕੇਬੇਨਤੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇਬੇਨਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਰਕੇਬੇਨਤੀ ਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ।

(੫) ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂ ਆਰ ਐੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਅਤੇ ਰੇਕੁਇਸ੍ਟਰ੍ਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲਾਕਰ 'ਚ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਅੱਪਲੋਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਮੇਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਦੇ ਭਾਗ ਹੇਠ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

(੧) ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸਮ (ਐਸ.ਐਸ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, HSC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ, ਆਦਿ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

(੨) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿਓ।

(੩) ਚੁਣਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

(੪) ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲਾਕਰ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨ ਫਾਇਲ ਚੁਣੋ. ਹਰ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ੧MB ਵੱਧ ਹੋਰ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ [੧ ਮੈਬਾ ਫਾਇਲ ਦੇ ਵੱਧ ਅਕਾਰ ਹੈ] ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ PDF, jpg, JPEG, PNG, BMP ਅਤੇ ਫਾਇਲ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

(੫) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ (ਅਧਿਕਤਮ ੫੦ ਅੱਖਰ)

(੬) 'ਅੱਪਲੋਡ' ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।

ਸਫਲ ਅੱਪਲੋਡ 'ਤੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼' ਅਪਲੋਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਉਪਭਾਗ ਹੇਠ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੇਰੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲਾਕਰ ਵਿਚ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸ ਤਰਾਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

(੧) (ਜ 'ਅਪਲੋਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼' ਉਪਭਾਗ ਅਧੀਨ 'ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼' ਉਪਭਾਗ ਹੇਠ URI ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ) ਆਪਣੇ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 'ਕਰੋ' ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

(੨) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਤਾ 'no-reply@digitallocker.gov.in' ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ।

(੩) ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ URL ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਵਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਓਵਰਹੈੱਡ ਘਟਾਉਣ ਜਾਵੇਗਾ. ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਵਸਨੀਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾ।

ਹੁਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਡਿਗਿਲੋਕੇਰ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ: support@digitallocker.gov.ਇਨ

ਸ੍ਰੋਤ : http://digitallocker.gov.in/

3.37688442211
ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੋ

(ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ)

Enter the word
Back to top