ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਮੱਕੀ

ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਮੱਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਰ ਲਾਈਨ (ਐਲ ਐਮ ੧੬)
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਰ ਲਾਈਨ (ਐਲ ਐਮ ੧੬) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਇਹ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਸੈਨਿਕ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਛੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸੂਤ ਕੁਤਰੂ
ਸੈਨਿਕ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਛੱਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਬਿਮਾਰੀਆਂ
ਬੀਜ ਘੱਟ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਰਾਨੀ ਖੇਤੀ
ਬਰਾਨੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਦੱਸੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਅ ਕੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉੱਪਜ ਵਿੱਚ ੫੦ ਤੋਂ ੧੦੦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ
ਮੌਨਸੂਨੀ ਵਰਖਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਖਾ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤ ਅਨਿਸਚਿਤ ਹੈ।
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top