ਹੋਮ / ਖੇਤੀ / ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ / ਮਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ / ਮੱਝ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Views
  • ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਮੱਝ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ

ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਦੇ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਹਾਰ ਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੁਰਪਕਾ ਮੂੰਹਪਕਾ ਰੋਗ (ਐਫ.ਐਮ.ਡੀ.) ਨਿਯੰਤਰਣ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਖੁਰਪਕਾ ਮੂੰਹਪਕਾ ਰੋਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਸਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਸਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਇਜੋਲਾ - ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇਜੋਲਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਛੜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਛੜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ - ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ ਸਥਾਨ ਲੋੜਾਂ
ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ ਸਥਾਨ ਲੋੜਾਂ
ਨੇਵਿਗਾਤਿਓਂ
Back to top