ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

Search results for ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਹਾਈਵੇ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

4 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type

New items sinceਹੇਠਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੌਰਟ ਕਰੋ ਮਹੱਤਤਾ · ਮਿਤੀ (ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵੀਂ) · ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਹਾਈਵੇ
ਇਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਧੀਨ ਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਂਡਬੈਂਡ - ਪੇਂਡੂ, ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਂਡਬੈਂਡ - ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ / ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ / ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ
ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਹਾਈਵੇ
ਇਸ ਵਿੱਚ ੧੦੦, ੫੦, ੨੦ ਤੇ ੫ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ / ਸੇਵਾ ਆਉਟਲਿਟ ਨੂੰ ਰਾਜ, ਸੂਬੇ, ਬਲਾਕ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਲੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਧਰੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ / / ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ / ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਹਾਈਵੇ
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ / ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ
ਵਿਆਪਕ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਾਖਰਤਾ
ਉਦਯੋਗ ਕੌਮੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਸਾਖਰਤਾ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ / / ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ / ਸੁਪਨਾ ਖੇਤਰ ੩
Back to top