ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

Search results for ਊਰਜਾ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

86 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type













New items since



ਹੇਠਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੌਰਟ ਕਰੋ ਮਹੱਤਤਾ · ਮਿਤੀ (ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵੀਂ) · ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗਰਮੀ, ਧੁਨੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਊਰਜਾ / ਊਰਜਾ - ਕੁਝ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ
ਊਰਜਾ ਦੀਆ ਕਿਸਮਾ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਿਸਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਊਰਜਾ / ਊਰਜਾ - ਕੁਝ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ
ਉੂਰਜਾ
ਊਰਜਾ
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਊਰਜਾ / ਊਰਜਾ - ਕੁਝ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ
ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਧਰਤੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਤਮਾਜੀ ਨੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਊਰਜਾ / ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਚਾਵ
ਊਰਜਾ ਬਚਾਵ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ-ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ, ਉਦਯੋਗ, ਆਵਾਜਾਈ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ, ਵਿਖੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਊਰਜਾ / ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਚਾਵ / ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧਿਤ
ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤ
ਊਰਜਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਊਰਜਾ / ਊਰਜਾ - ਕੁਝ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ
ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ
ਭਾਰਤ ਜਰਮਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ੧੮੭੦ ਮੇਗਾ ਵਾਟ ਦੀ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾ ਵੱਡਾ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਊਰਜਾ / / ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧਿਤ / ਵੱਡੀਆ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਿਤ
ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ - ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੱਡੇ ਕਿ੍ਆਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਊਰਜਾ / ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਚਾਵ / ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧਿਤ
ਸਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ
ਨਹਿਰੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ/ਮਾਈਕਰੋ ਹਾਈਡਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ। ਸਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਊਰਜਾ / ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਚਾਵ / ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧਿਤ
Back to top